BouwProfs

De bouw online verbonden.

BIM en maatvoering: in 7 fases naar een Building Information Model (deel 3)

Vier weken geleden beschreef ik op dit blog hoe bij bouwprojecten steeds vaker gebruik gemaakt wordt van een Buildi....
Dit model beschrijft de geometrie, relatie en eigenschappen van de verschillende onderdelen van het object dat gebouwd wordt en dient als communicatiemiddel en hulpmiddel voor alle betrokken organisaties. Omdat er in de literatuur weinig eensgezindheid is over het proces om tot een BIM te komen en omdat de rol van de maatvoerderspartij vaak onderbelicht wordt beschreef ik kort 7 fases om tot een BIM te komen en welke rol maatvoering hierin kan hebben.

In het vervolgartikel van twee weken geleden ging ik inhoudelijk dieper in op de eerste drie fases om tot een BIM te komen: de initiatieffase, de definitiefase en de ontwerpfase. In dit artikel beschrijf ik de laatste vier fases: de voorbereidingsfase, de implementatiefase, de realisatiefase en de de nazorgfase.

De laatste vier fases van het Building Information Modeling proces

Uiteraard zijn er bij bouwprojecten veel partijen betrokken bij de totstandkoming van een BIM. In deze reeks artikelen beperk ik mij tot de beschrijving van de rol van de maatvoerderspartij in het proces. Deze partij is verantwoordelijk voor de (gehele) uitzettingen van alle belangrijke punten voor de bouw van het object/project.

Na de initiatieffase, de definitiefase en de ontwerpfase waarin de opdrachtgever en (onder meer) de maatvoerder bepalen welk doel het BIM heeft, welke gegevens moeten opgenomen worden en hoe het model er moet uitzien, is het de beurt aan de voorbereidingsfase, de implementatiefase, de realisatiefase en de nazorgfase. BIM en Maatvoering - In 7 stappen naar een Building Information Model - GeoCensus

4. Voorbereidingsfase

Op basis van de beslissingen in de initiatief- en definitiefase ontwerpen de bouwaannemer of de architect het Building Information Model. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende gegevens vanuit de verschillende partijen die bij het model betrokken zijn.

Vanuit de ontwerpfase gaan de opdrachtgever en andere onderaannemers aan de slag met de voorbereiding van het Building Information Model. De maatvoerderspartij wint gegevens in conform de afspraken die in de initiatieffase en de definitiefase zijn genomen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan 2D en 3D opname van het perceel en omliggende bebouwing. Deze gegevens worden opgeleverd aan de opdrachtgever.

5. Implementatiefase

In de implementatiefase verzamelt en ordent de opdrachtgever de data uit de voorbereidingsfase volgens het modelontwerp dat in de ontwerpfase opgeleverd werd.  De opdrachtgever richt vervolgens het Building Information Model in en breidt het desgewenst uit met aanvullende gegevens van andere partijen zoals:

  • Constructiegegevens: Hierbij kun je denken aan een palenplan en een ankerplan.
  • Inrichtingsgegevens: Dit kunnen keukens en sanitair zijn die in het model geplaatst worden.
  • Installatiegegevens: Hierbij kun je denken aan het elektraplan.

6. Realisatiefase

Als het ontwerp van het BIM model gereed is en er dus duidelijkheid is over het doel en (het beheer en de beschikbaarheid van) de brongegevens dan kunnen alle partijen overgaan tot de realisatie van het project. Hierbij gaat de maatvoerderpartij weer als eerste van start: zij zullen immers onder meer het grondwerk en de heipalen uitzetten, omtrek fundering en ankerplan .

7. Nazorgfase

Het is van belang dat de opdrachtgever (of een andere verantwoordelijke voor het Building Information Model) het model tijdens het gehele proces controleert en zorgvuldig aanvult met de resultaten van de realisatie van het project. Voor maatvoering is het onder meer van belang dat de tekeningenstroom zodanig geregeld is dat men altijd de juiste versie voorhanden heeft. Vanuit de maatvoering kunnen ook eventuele afwijkingen in het praktische bouwproces worden aangevuld in het model zodat men knelpunten kan herkennen.

Voortdurende optimalisatie

Zoals eerder aangegeven kan door dit hele proces een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus lopen die ervoor zorgt dat in elke fase normen en targets bepaald, gehaald en gecontroleerd worden. Op basis van deze evaluaties kunnen optimalisaties in het model en de werkprocedures doorgevoerd worden.

Tot Slot

Dit is het laatste artikel in een reeks van drie artikelen (de eerste twee artikelen vind je hier en hier) waarin ik het gebruik van Building Information Modellen in bouwprojecten omschreef en specifiek aandacht besteedde aan de rol van maatvoerders in dit proces.

Weergaven: 735

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Fred Janssen op 5 Februari 2012 op 11.31

@Piet,

Mooie alliteratie en een juiste visie. Er zij echter hoopvolle initiatieven en zijn partijen die oprecht trachten de brug te slaan. Er is vooruitgang, wellicht nog te weinig, maar toch.

Ik ben het eens met je stelling dat het 'denken' vanuit oppositie en eigen belang om moet buigen naar 'samenwerking en gedeelde visie. Wij zitten nog te veel vast in het z.g. 'single-loop-thinking' (zelfs op het hoogste niveau in onze samenleving). Het besef: "dat het pas goed met mij kan gaan als het goed met jou gaat" moet nog beter wortelen. Het CIB probeert hier invulling aan te geven. Houd vol!

Reactie van Piet M. Oskam op 2 Februari 2012 op 13.19

Als we niet bewust werken aan de goede stappen voor een BIM-aanpak, leggen we met z'n allen een BOM onder de bouwsector.

Het gedrag van de onderlinge marktpartijen richt zich niet of nauwelijks op het gezamenlijke belang, maar spitst zich vooral toe op het eigenbelang van een ieder. In zo’n heftig concurrerende sector als de bouw is, leidt het eerder tot kaalslag dan tot vruchtbare grond, waarop procesinnovaties opbloeien. ICT is een belangrijke facilitator van integraal bouwen. Alleen als de cultuur, het gedrag en het bouwproces drastisch veranderen, zal er ruimte ontstaan voor integrale toepassingen. Dat vraagt een radicale omslag in de onderlinge omgangsvormen. Dat vraagt het slechten van barrières. Het wegnemen van blokkades. Het wegcijferen van het eigen belang. Dat vraagt integrale visie. Oog hebben voor elkaar. Focus op het gezamenlijk belang. Dan zal er ruimte ontstaan voor integrale software, waarmee iedereen vooruit kan. Dan komt er ruimte voor BIM in plaats voor het huidige BAM: het Bouw Afbraak Mechanisme. Als we het BAM-denken niet kunnen inwisselen voor een BIM-aanpak, leggen we met zijn allen een BOM onder de bouwsector.


Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+