BouwProfs

De bouw online verbonden.

Planbureau beoordeelt duurzaam karakter van de verkiezingsprogramma's.

Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de verkiezingsprogramma’s vergeleken. Hieronder integraal de paragraaf Klimaat en Energie. Alle partijen reduceren de uitstoot van broeikasgassen, al is de daling bij de voorstellen van VVD en PVV duidelijk minder dan die bij de andere partijen – bij GroenLinks is de daling het grootst. Uitgezonderd VVD en PVV brengen alle partijen de uitstoot van broeikasgassen vooral terug door vergroting van het aandeel hernieuwbare energie. GroenLinks wil kolencentrales sluiten door de kolenbelasting te vertienvoudigen, waardoor het gebruik van kolen drie keer zo duur wordt. CDA, VVD, PVV en SGP willen een nieuwe kerncentrale mogelijk maken. De PvdA realiseert broeikasgasreductie in de energiesector vooral met een heffing op de lozing van restwarmte en door de vrijstelling van de brandstofbelasting voor kolen- en gascentrales op te heffen.


100526-PBL01

Het grootste deel van de broeikasgasreductie vindt plaats in de ETS-sectoren, het Europese handelssysteem voor CO2-emissierechten. Tot de ETS-sectoren behoren de elektriciteitscentrales, de raffinaderijen en het grootste deel van de industrie. Op Europese schaal leidt de broeikasgasreductie in Nederland niet tot een additionele reductie van broeikasgassen, omdat het emissieplafond voor de EU vastligt. Door de verkoop van in Nederland ongebruikte emissierechten kunnen de emissies elders in Europa toenemen. PvdA, GroenLinks en ChrU bereiken ook in de niet-ETS-sector substantiële reducties van broeikasgassen (meer dan 10 Mton) door maatregelen in zowel de gebouwde omgeving, de industrie als het verkeer. GroenLinks stelt een uitgebreid pakket voor in de gebouwde omgeving, waaronder de verplichting voor kopers hun huis minimaal op het niveau van energielabel B te brengen. Ook bij verkeer is de reductie bij GroenLinks het grootst.
CDA, PvdA en ChrU willen de procesemissies uit de chemische industrie in 2013 onder het ETS brengen zonder hiervoor het emissieplafond te verhogen. Dit levert een reductie van bijna 5 Mton aan broeikasgassen op.


100526-PBL02

Door de voorstellen van VVD en PVV daalt het aandeel hernieuwbare energie licht in vergelijking tot het basispad; de voorstellen van alle andere partijen leiden tot een stijging van het aandeel hernieuwbare energie. PVV en VVD schaffen de sde-subsidie af, de andere partijen kiezen voor een hybride leveranciersverplichting voor hernieuwbare energie zodanig dat het aandeel hernieuwbare energie toeneemt. De sde-subsidie wordt in die voorstellen vervangen door financiering via een opslag op het elektriciteits- en aardgastarief voor eindgebruikers.
Daarnaast komt er een verplichting waarbij het aandeel van hernieuwbare energie geleidelijk wordt verhoogd. Met uitzondering van GroenLinks en D66 verminderen deze partijen de uitgaven van de rijksoverheid door de nog niet aangegane verplichtingen van de sde-regeling te financieren via de opslag van het energietarief.
CDA en SGP willen hernieuwbare energie mede realiseren door aankoop van hernieuwbare energie (certificaten) in het buitenland. Hierdoor liggen de kosten voor hernieuwbare energie bij deze partijen lager. CDA, PvdA, D66 en ChrU verhogen het verplichte aandeel van biobrandstoffen in motorbrandstoffen voor verkeer van 10% naar 14%.

Weergaven: 41

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+