BouwProfs

De bouw online verbonden.

Welke voorzieningen inzake dakbeveiliging moeten volgens het nieuwe bouwbesluit worden aangebracht op schuine daken?

Kees Bel is bouwtechnisch projectleider bij Ymere. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt hij de volgende vraag:

Volgens het nieuwe bouwbesluit moet er dakbeveiliging op platte daken en schuine dakken vanuit de bouw standaard worden aangebracht. Zie hiervoor de "Checlist Veilig onderhoud op en aan gebouw 2012", die nu als ook een indieningsvereiste geldt. Bij huurwoningen en bij gestapelde bouw kan zo'n voorziening collectief geregeld worden. In het ene geval heb je te maken met de wooncorporatie en in het andere geval met een VVE.

Maar hoe gaan we hiermee om bij de grondgebonden koopwoningen? Moet iedere koopwoning een eigen ladderaanhaakpunt krijgen? Wanneer er bij de platte daken van de grondgebonden koopwoningen alleen aanhaakpunten worden worden aangebracht; moet dan aan iedere koper een set verstrekt worden waar een leeflijn en een harnas in zit? Zijn aanhaakpunten voldoende voor de schuine daken of moeten er andere voorzieningen aangebracht worden?

Geef je antwoord aan Kees door via deze discussie.

Weergaven: 2441

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Kees,

 

in navolging van Eric wil ik ook opmerken dat er geen gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden als normaal onderhoud veilig kan worden uitgevoerd (art. 6.53). Bijvoorbeeld als er een hoogwerker of steiger kan worden geplaatst om het onderhoud uit te voeren.

Er moet dan wel aangetoond worden dat er in voldoende mate is voorzien in de mogelijkheid om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Dit moet gebeuren met gebruikmaking van de checklist en aangetond worden met tekeningen.

Beste Kees,

Het gaat erom dat je voorzieningen treft om veilig werken aan en op het dak bij onderhoud. Arbo gaat steeds meer handhaven om gevaarlijke situaties aan banden te leggen. Immers je hebt ook een verantwoordelijkheid. Het kan en mag niet zo zijn dat jij niet weet of jou onderhoudsbedrijf veilig op het dak werkt. Als gebouw eigenaar is het uw plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, dus ook een veilige werkplek op het (hellende) dak.

Een citaat uit artikel 6.53

Bij de keuze van veiligheidsvoorzieningen verdienen maatregelen die het gevaar voorkomen of wegnemen (bronmaatregelen) de voorkeur boven voorzieningen die het gevaar beperken of afschermen

Een oplossing met volledige vrijheid van bewegen en valfactor nul is Flesst. (speciaal ontwikkeld op basis van het nieuwe bouwbesluit) Naast vrijheid in bewegen ook maximaal vrijheid in het toepassen van aanvullende producten later op het dak. Denk hierbij aan PV panelen, dakvensters, dakkapellen etc.

Aanvullend in het kader van zoveel als mogelijk luchtdicht bouwen zijn er geen dakdoorbrekingen nodig. Een enorm voordeel.

 

Gr. Joost

 

In aanvulling op voorgaande nuttige opmerkingen het volgende.

In het besluit is nu benadrukt dat ook de indiener van een aanvraag op bouwvergunning een verantwoordelijkheid heeft voor het veilig kunnen kunnen uitvoeren van onderhoud. Je zou het kunnen zien als een nadere uitwerking van de zorgplicht als bedoeld in artikel 1a van de Woningwet. Niet meer en niet minder.

Van groot belang is om te realiseren dat het Bouwbesluit geen oplossingen voorschrijft. Iedereen die een bepaalde oplossing (zoals een aanhaakpunten op het dak) 'verkoopt' als verplicht volgens het Bouwbesluit is abuis. Wel kan het zeer verstandig zijn om zo'n oplossing toe te passen. Veilige oplossingen zijn opgenomen in het toetsingskader "Veilig onderhoud op of aan gebouwen" www.HBA.nl en www.rijksoverheid.nl. Dat wil niet zeggen dat elke veilige oplossing voor bijvoorbeeld een eengezinswoning verstandig is. Het nalaten van een verstandige veilige oplossing zou de toekomstige bewoners kunnen opzadelen met onverwachte kosten zoals de huur van een hoogwerker of kraan om de schoorteen te kunnen laten vegen. De ontwerper of verkopende partij van een pand zou daarop aangesproken kunnen worden.

De kosten van veilgheidsharnassen en dergelijke zitten versleutelt in het uurtarief van een bonafiede dakhaas of onderhoudsmonteur. Het is dus wat tendentieus om de suggestie te wekken dat de woningeigenaar ook deze zal moeten aanleveren. Dit geldt echter niet voor de zaken die op het dak achter moeten blijven zoals dakhaken. Dat vraag namelijk een op het object gerichte investering.

Beste Kees,

Ik kan je dat zelf niet vertellen maar ik heb in het kader van geschillen over voorzieningen voor gevelreiniging en onderhoud ervaren dat ABOMA over het algemeen goede informatie verstrekt over de laaste stand van zaken wat betreft de eisen die kunnen worden gesteld op dit terrein.

Gr.,

Saskia

Beste Kees,

De vraag is in deze situatie een stuk eenvoudiger dan het antwoord. Er zijn zoveel factoren die meespelen in deze situaties voor zowel de daktoegang als het uitvoeren van kortdurende inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Is een dergelijk dak wel beloopbaar, wanneer spreek je over een hellend dak en wanneer is het nog een plat dak.

Wanneer is er nog sprake van kortdurend onderhoud, mag je dat ten alle tijden vanuit een hoogwerker doen enzovoort.

 

Ik kan jd hierover zeker verder informeren als je daar voor open staat.

 

Groet,

Ronald de Wolff

Adviesburo Dakbestek B.V.

Almere

 

Onderstaand de reactie van Ton Berlee, specialist dakveiligheid in de redactieraad van vakblad Roofs:

Onderhoudsvoorzieningen moeten geplaatst worden als te voorzien onderhoud zonder onderhoudsvoorzieningen niet veilig kan. Dat wordt getoetst tijdens de aanvraag, wat impliceert dat de toetsing plaats heeft bij nieuwbouw en vergunningplichtig groot onderhoud.

 

Wat te voorzien onderhoud is, staat niet beschreven. Zonnepanelen zijn dat wel, een ventilatiepijpje is dat niet. Wat met en zonder onderhoudsvoorzieningen wel en niet kan, staat niet beschreven. Wat die onderhoudsvoorzieningen moeten zijn, staat beschreven in de modelaanvraag, waar ook een prioriteit is geformuleerd zoals die al langer wordt gebruikt in de veiligheid.

 

Wat al helemaal niet staat beschreven, is wat er vervolgens in tijd met de gebouwgebonden onderhoudsvoorzieningen moet gebeuren. Wat wel vaststaat, is dat de uitvoerende van het onderhoud voor aanvang van de werkzaamheden de situatie moet beoordelen.

Daar ligt ook het antwoord op de gestelde vraag. Op het moment dat een dak niet meer betreden kan worden langs de beoogde weg, moeten aanvullend maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat een deel van het gebouw niet meer bereikbaar is omdat het van eigenaar is veranderd. De (te verwachten) werkzaamheden zijn het uitgangspunt.

Gebruik je verzond verstand en voorkom dat onderhoudsmedewerkers al dan niet vrijwillig in een arboonveilige situatie onderhoud moeten plegen. Het is eigenlijk een schande dat, juist nu iedereen de mond vol heeft van deregulering en verantwoordelijkheid van de markt, de branche de rijksoverheid heeft moeten vragen om deze nieuwe bouwvoorschriften. Of het nu volgens de bouwvoorschriften verplicht is of niet, zorg voor goede maatregelen want anders zadel je de gebouweigenaar op met onnodig hoge kosten om het onderhoud binnen de randvoorwaarden die krachtens de Arbowet zijn gesteld te kunnen uitvoeren.

Je hebt het over koopwoningen, dus particulier bezit.

Opdrachtgever- en -nemerschap (is dit taalkundig juist?...) is in essentie natuurlijk hetzelfde als bij zakelijk of maatschappelijk vastgoed, met dit verschil dat de schaalgrootte en dus in te zetten middelen anders zijn.

Voor nieuwbouw geldt natuurlijk dat voorzieningen bij ontwerp standaard aanwezig zullen zijn - een architect verwerkt immers de wettelijke normen in zijn ontwerp (dat maakt de architect o.a. tot wat hij is), ook zal door voor bouwvergunning e.e.a. getoetst worden.

Er zijn momenteel bijvoorbeeld mooie noksystemen in de handel die hierin voorzien, zo zag ik op de beurs (ook voor bestaande bouw).

Echter, aansluitend op bovenstaande reacties, is de noodzaak voor vaste voorzieningen (want daar gaat het dus over) alleen dan prangend wanneer overige standaard beschikbare hulpmiddelen niet of moeilijk toegepast kunnen worden.

Ik zie daarom geen enkele (wettelijke) aansluiting om eigenaren te verplichten voorzieningen te treffen die dakwerkers standaard al hebben.

De vraag is dan 'is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het veilig werken van medewerkers van een bedrijf, of is het bedrijf hiervoor verantwoordelijk'? Het lijkt mij dat dat in de overeenkomst opgesloten zit.

E.e.a. hangt dus ook af van de toepassingsmogelijkheden van middelen bij particulier bezit.

Ik sluit mij aan bij de opmerking van Joost dat vaak bedrijven wel de voorzieningen beschikbaar hebben, maar deze om een vage reden niet toepassen (te veel moeite, tijd, 'gedoe', 'zo doe ik het al jaren', ...), en gaan balanceren op twijfelachtige panlatten, goten en overige constructies.

Dit laatste geldt overigens ook voor de dames en heren schilders, en overige gevelwerkers. Stap maar in de auto, en ga maar een willekeurig rondje doen in de buurt op den gemiddelde mooie werkdag. Ik weet zeker dat er veel potentiële gevaren zichtbaar worden, die eenvoudig door zorgvuldiger handelen en toepassen van standaard middelen voorkomen kunnen worden.

Groet,

Aldrik

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+