BouwProfs

De bouw online verbonden.

Moet de NAM (of de staat) alle bevingsschade in Groningen betalen?

Terecht opiniestuk van prof. van Weele in de Volkskrant. De kop "Meeste schade in Groningen komt niet door bevingen." zet meteen de toon waarop de reageerders in groten getale op afgeven: Rampstad professor, NAM-marionet, etc.

Nuance is op zijn plaats, want alle verschijnselen treden op: Uiteraard zijn de Groningers "leeggezogen", zoals met vrijwel elk volk gebeurt, en zeker volk met waardevolle stoffen in de grond. Uiteraard is er duidelijke bevingsschade. Maar, uiteraard zijn er ook in Groningen slecht gebouwde panden die al eeuwen of decennia scheuren vertonen en uiteraard zijn er mensen die bij "'t tuig van de NAM" schade claimen die niets of zeer weinig met aardbevingen van doen heeft.

De vraag die prof. van Weele eigenlijk oproept is tweeledig:

  1. Hoe maak je gerechtvaardigd onderscheid tussen eigen gebrek en beving?
  2. Wie is verantwoordelijk en in welke mate, in geval van eigen gebrek?

 

In eerdere eeuwen werden huizen niet allemaal even stevig gebouwd. De gebreken zijn veelal onopgemerkt van hand tot hand gegaan. Je ziet pas "echt" iets als een gebouw scheurt en dan is het veel te laat, want de gescheurde doorsneden zijn véél slapper dan ongescheurde doorsneden.

Ik ben benieuwd welke van de volgende stellingen je als redelijk zou kiezen:

A: De NAM moet altijd betalen als de scheuren bevingsgerelateerd zijn, hoe slecht een huis ook is gebouwd.

B: De NAM moet alleen betalen voor de gevallen waarin de bevingsschade ook in een goed gebouwd huis had opgetreden.

C: We hebben met z'n allen geprofiteerd van het gas, laten we ALLE ook maar enigszins bevingsgerelateerde zetschade met z'n allen betalen.

D: We moeten onderscheid maken tussen huizen van vóór, huizen van na de gaswinning en huizen van omstreeks de eerste jaren gaswinning: De oudste huizen kònden niet goed berekend zijn op bevingsschade, de latere hadden (in opklimmende eigen verantwoordelijkheid) beter berekend/gebouwd moeten worden.

Weergaven: 1502

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Optie B, met de voetnoot dat er aangetoond zou moeten worden dat het zou moeten gelden voor gevallen waarbij er zonder bevingen absoluut geen schade zou zijn ontstaan. Hoewel het natuurlijk in een aantal gevallen lastig aan te tonen zal zijn. Bij funderingen op staal op de slappe klei is het wat duidelijker. De vraag is dan immers niet of er schade optreedt, maar wanneer. In dat geval hebben trillingen een versnellende werking. Aardbevingen nog iets meer. Met de huidige rekentechnische hulpmiddelen moet het mogelijk zijn om inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor een pand zijn door zettingen  ten gevolge van aardbevingsbelasting, verkeerstrillingen en schommelingen in de grondwaterstand.

Geen van deze meerkeuze antwoorden...

Een aantal bewoners uit het getroffen gebied ruikt bloed en ztdg stort men zich op de overheid om hier wat centjes los te peuteren, let idd wel, gemeenschapscentjes!

Ik vraag mij af: Is er bij aanvang van de gaswinning (en/of tussentijds) rekening mee gehouden dat deze, of andere mogelijke schades op zouden kunnen treden? Voor grote, risicovolle projecten worden altijd uitgebreide risico analyses gemaakt en financiele reserveringen gedaan. Deze risico reserveringen kunnen nu aangesproken worden, tenzij deze reserveringen inmiddels al een andere bestemming hebben gekregen (in de vorm van risico bonussen oid)

Voordat tot uitkering wordt overgegaan zal natuurlijk secuur en onafhankelijk onderzoek gedaan moeten worden naar de exacte oorzaak van de diverse geclaimde schades, natuurlijk ook door een onafhankelijk aan te stellen bureau. Besteed dit bijv. openbaar aan op basis van EMVI (no cure no pay constructie oid) Stel hierbij o.a. de voorwaarde dat het bureau bij die partijen die onterecht schades claimen de kosten van het onderzoek in rekening kunnen brengen en de mensen die terecht claimen schadeloos worden gesteld uit de risicoreserveringspot.

Terechte claims worden financieel gecompenseerd, onterechte claims worden afgehouden en de onkosten (onderzoekskosten, juridisch getouwtrek kosten, enz) worden verhaald bij de partijen die hier een slaatje uit willen slaan. Op zich hoeft het financieel compenseren van gedupeerden geen direct nadelige gevolgen te hebben voor de begroting omdat ik mij niet kan voorstellen dat er geen risicoinventarisatie en dus financiele reservering is gedaan voor allerlei soorten risico's dus ook voor dit risico! Potje breken is nl. potje betalen.

In hoeverre kunnen/worden de projectverzekeraars eigenlijk aangesproken op deze onvoorziene (of misschien toch wel voorziene) schades? CAR verzekering, Bouw en montage verzekering, oid?

In hoeverre worden/zijn de verzekeraars van de gedupeerde particulieren betrokken bij dit geneuzel? Nemen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid wel in voldoende mate?

Hebben deze verzekeraars soms op grote schaal de handen ineengeslagen waardoor op die manier wordt geprobeerd de verantwoordelijkheid naar de gemeenschap af te schuiven?

Waarom worden in dit soort gevallen altijd de emotionele aspecten en in mindere mate de rationele aspecten belicht?

Ik heb de NAM vanmorgen maar eens een briefje geschreven of ze eigenlijk verzekerd zijn. Het zou knap nalatig zijn als dat NIET het geval was..... Maar je weet hoe verzekeraars zijn: die ontkennen ook hun aansprakelijkheid.

Frank schreef: "De NAM, lees de overheid" De NAM bestaat uit Shell en Esso. Beide 50% aandelen, voor zover ik weet. De staat heeft daar part nog deel aan.

Wat ik mij nog afvroeg: Zijn er van tevoren en tussentijds bouwkundige opnames gedaan bij de gebouwen in het gebied ihkv 'het project'? Wat is/wordt daarmee gedaan?

#Frank van der Pol: Waarom zou ik daar blij mee zijn Frank? Is dit een poging om op emotie in te spelen? Als iedereen die schades claimt bij zijn verzekeraar in het gelijk wordt gesteld worden verzekeringen onbetaalbaar. In zekere mate geld dit ook voor onze overheid. Waar ik voor pleit is om nauwkeurig te onderzoeken of claims terecht zijn. Personen die denken te kunnen meeprofiteren van deze 'hype' moeten naar mijn mening zelf opdraaien voor de kosten om het ongelijk aan te tonen, immers...potje breken is potje betalen!

Frank, Ed, om alvast een klein beetje vooruit te lopen op wat ik vind: Het lijkt mij niet meer dan normaal dat de veroorzaker een normale schade betaalt. De veroorzaker is vrij om zich al of niet te verzekeren. Daarnaast zijn er in deze kwestie vele vragen te beantwoorden:

Hebben de NAM (als veroorzaker) en de staat (als hoeder van het publiek belang èn als een van de aan het gas behoorlijk verdienende tussenhandelaar) zich zorgvuldig opgesteld? Dat antwoord luidt nee. Is de staat verzekerd? Nee. De NAM? Dat zullen we wel horen.... (Frank, ik ben met je eens dat de staat een héél "makkelijke" positie inneemt en daar misbruik van maakt)

Dan hebben we de burger als slachtoffer in verschillende categorieën en we hebben de burger die verantwoordelijk is voor zijn bezit. Er zijn uitenlopende soorten slachtoffers (en "slachtoffers"'); Hoe ga je daar mee om?  Zo zijn er ook uiteenlopende eigenaren/verantwoordelijken voor hun bezit, te weten: mensen met zorgplicht. Hoe ga je daarmee om? Als je huis begint te scheuren neem je maatregelen. Je wacht niet tot het bijna in elkaar dondert, toch? Ik denk dat mensen niet automatisch de schuld ALTIJD in de schoenen van de ander kunnen schuiven.

Je mag in elk geval van Shell en Exxon topkennis verwachten als "de stand van de techniek" ook in 1960. Er waren vele deskundigen die toen al riepen dat grootschalige aardgas- en oliewinning problemen zouden geven. Men kan zich er niet achter verschuilen dat men niet wist dat deze risico's op zouden treden.

Er zullen (vermoedelijk) straks rechters vele genuanceerde uitspraken moeten doen en verwacht ik een heleboel verschillende soorten maatwerk. Misschien is nog wel een vraag: Hebben we dáár vertrouwen in?

Beste Ed,

Ik ben niet zo naïef. We moeten bij de rechters proberen voor het voetlicht te krijgen dat Shell en Exxon donderd goed weten wat ze doen / wisten wat ze deden.

De vraag is (nauwelijks) wie er uiteindelijk voor de schade opdraait. Blunders en malversaties verhogen de verzekeringspremies òf de belastingen.

Beste Frank,

AIG donderde gewoon om nadat ze iets teveel Asset Backed Securitiesvan de grote banken in de VS had verzekerd.

Bij dit soort astronomische schaden gaan de premies gewoon omhoog, hoor. Overigens niet voor de NAM, want die blijkt voor deze schade helemaal niet verzekerd, zo is mij vanmorgen medegedeeld....

@Michaël, het berichtje waarop jij reageert mbt naief is niet van mijn hand.

Personen in het getroffen gebied die schade hebben geleden als gevolg van de gaswinningsactiviteiten en dat kunnen aantonen (!) moeten natuurlijk schadeloos worden gesteld maar dan wel op basis van concrete bewijzen en niet omdat 'het publiek' vindt dat dat moet vanwege 'zorgplicht'. Iedereen heeft zorgplicht!

Als je bij een spoorweg gaat wonen of in de buurt van een vliegveld dan moet je je op voorhand (laten) informeren over de evt. consequenties en niet achteraf roeptoeteren dat je bent benadeeld door trillings of geluidsschade want daar draait het in veel gevallen ook om!

Iedereen moet zich op voorhand zoveel mogelijk (laten) informeren en op de hoogte stellen en blijven over consequenties, bestemmingsplannen en lopende of toekomstige projecten in het gebied, zeker als je ergens nieuw komt te wonen, en niet zaken op zijn beloop laten en achteraf menen je recht op te kunnen eisen, uitzonderingen daargelaten.

Natuurlijk zijn er schrijnende gevallen bij maar ook daarvoor geldt dat emoties niet de boventoon moeten gaan voeren.

Natuurlijk moet alle schade vergoed worden.

De bewijslast moet daarbij bij de veroorzaker liggen, en niet bij de gedupeerden.

De veroorzaker is verantwoordelijk. (De vervuiler betaalt)

Bodemdaling en aardschokken ten gevolge van de economische activiteiten van de één mogen niet ten koste gaan van de economische belangen van de ander. Als dat wel het geval is moet deze schade volledig vergoed worden.

Verder: het is verstandig en gebruikelijk om bij de start van schade gevoelige werkzaamheden een nulmeting uit te voren van alle relevante objecten om op die manier oorzaak en gevolg te kunnen aantonen. Nu dat kennelijk niet is gebeurd met de woningen in Groningen voor de start van de gaswinning kan alleen maar worden aangenomen dat alle schade veroorzaakt is door de gaswinning. 

Zouden we kunnen stellen dat de NAM door zich niet te verzekeren nalatig is geweest? En wel zodanig dat ZIJ geen beroep mag doen op de belastingbetaler, noch de klant? Of: geen gas meer mag winnen? Wie meld zich aan? (Nee, niet Gazprom)

@Frank - Met je laatste opmerking dat Lloyds nauwelijks wat van zal merken, een miljard meer of minder uitkeren aan Nederland t.g.v. geologische schade, is niet waar. De laatste jaren zijn er vele natuurrampen geweest, orkanen, overstromingen en aardbevingen en de herverzekeraars hebben de noodklok al geluid. Bovendien is het ook gewoon een commerciëel bedrijf, die niet zomaar wat uitkeert, omdat het geld zat zou hebben.

Als blijkt dat de NAM onvoldoende risicoanalyse heeft gedaan en geen bouwkundige opnames van panden heeft gemaakt, voordat zij ging expoiteren, dan is zij op z'n minst nalatig geweest en dient zij voor geleden schade te betalen. Welke scheur wel of niet door de bevingen zijn veroorzaakt is een futile, academische exercitie en ontkomt de NAM er niet aan dat zij ook voor onterechte claims zal betalen. Dat is de prijs die men betaalt als men onzorgvuldig is geweest.

Er dient de komende jaren goed opgelet te worden dat NAM de geleden kosten niet in de gasprijs verdisconteert.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+