BouwProfs

De bouw online verbonden.

Gaat windenergie de goedkoopste energiebron in Nederland worden?

In de VS heeft windenergie flink de wind in de rug. Het Amerikaanse ministerie van Energie meldde onlangs in een rapport dat windenergie op termijn, lees de komende 30 jaar de goedkoopste energiebron in de Verenigde Staten gaat worden. Windturbines leveren nu in 18 van de 50 staten meer dan 5% van de energiebehoefte. In Italië en Duitsland ligt dit getal door gunstige fiscale en subsidieregelingen nog hoger. De VS lopen dus voorop.

Windparken gebouwd op lucht?

Er zijn ook tegengeluiden te horen  trouwens als het om windenergie gaat. Zo liet oud Staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend vorig jaar weten totaal niet te geloven in windenergie en de ontwikkeling van windparken in Nederland. Te duur in aanleg en niet rendabel te krijgen aldus Vermeend. Hij richt zijn duurzame pijlen op de ontwikkeling van zonne-energie en energie besparingsprojecten, mede ook omdat de bouwsector daarmee een goede stimulans kan krijgen.

Wat denk jij, gaat windenergie in Nederland op termijn ook de goedkoopste energiebron worden? Of moeten we zoals Vermeend zegt doorzetten op de ontwikkeling van zonne-energie?

Weergaven: 725

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik ben van mening dat we niet meer moeten bekijken wat we willen, maar wat we moeten doen om de transitie te maken naar een duurzame samenleving. En die transitie kan gewoon niet bepaald worden door politieke invloeden. Om het simpel te maken. Als je boot aan het zinken is, dan ga je hozen. Wat hebben we daarvoor nodig? Juist een emmer. Laten we in godsnaam niet de politiek bepalen of we een emmer nodig hebben, want tegen de tijd dat het water aan onze lippen staat komen ze met een slap compromis. Wat de politiek uiteindelijk wel mag bepalen: de kleur van de emmer..... rood, blauw of pistache. Niets meer, niets minder.

Dus gewoon een goed plan neerzetten, zoiets als de Deltawerken, maar dan gericht op een duurzame samenleving. En dat uitwerken en uitrollen over het land. Verder geen gezeik van welke politieke invloed.

En als dat plan windmolens bevat, dan bouwen we windmolen. Ieder ander geneuzel, is en blijft geneuzel, en zorgt ervoor dat binnenkort het water tot aan onze lippen staat.

Met windenergie op laagste kosten, komt de leveringszekerheid in het gedrang wanneer compenserend productie-vermogen (voor als het niet waait) wordt afgebouwd. Ergo, de stroom-vraag aanpassen op wind. Maar dat willen we dan weer niet en verzinnen we dat dit wel met opslag kan plaatsvinden. Ergo, voor de kosten zijn dan niet enkel de turbines maar ook de opslag in rekening te brengen, toch? Als we opslag willen vermijden, dan moeten we "comfort" verschuiven naar momenten dat het waait. Dat kan dan met het systeem van "preferente groepen", die de vraagpartijen (apparaten, systemen, processen etc) indelen in wie 'altijd' aan moet kunnen en wie 'soms' aan kunnen onder bepaalde condities. Welnu, dat laatste is nu precies waar de bouwwereld tot dusver niet aan wil denken helaas.

Windenergie op land is al lang met afstand de meest rendabele vorm van duurzame energie opwekking in Nederland. Het lijkt er op dat de heer Vermeend verkeerd geïnformeerd is. De stroom geproduceerd door windenergie kost c.a. 7 cent per kWh, voor zonne energie is dat zo'n 21 cent (dus 3x zo duur). Misschien kan die prijs in de toekomst omlaag, maar voorlopig is dat nog niet zo. Het is niet voor niets dat Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het energie akkoord, een groot voorstander is van windenergie. Ik ben actief lid van Coöperatie Deltawind. Deltawind produceert al 25 jaar met succes windenergie. Sinds 3 jaar hebben we ook een zonnepark (een van de grootste in Nederland). Dat is goed voor het milieu, maar het zonnepark is echter nauwelijks rendabel.

Joop Bensdorp

De heer Vermeend is een uitstekend financieel deskundige: dat is dan ook zijn vakgebied.

Hij weet kennelijk weinig of niets van rendementen, vermogens(elektrisch) etc.

Naast zonne-energie rechtstreeks aan woningen en bedrijfsruimten, dus gebruikers, gekoppeld, is windenergie de volgende stap om zowel op grote schaal als klein, dus woon- en werkruimte gekoppeld, te installeren. Opslag is nog steeds duur maar ook daar zal de markt met oplossingen komen.

Tot voor kort was er nog maar weinig aanbod aan kleinschalige instalaties, maar zodra die wind-markt ook gaat lopen zullen we decentraal veel meer soorten molens gaan zien verschijnen.

In Indonesië doen wij dat binnenkort met het maken van ijs voor vissers en de lokale boeren voor transport en de aanvoer naar de markt. Je kan dan energie direct in een bruikbaar product opslaan waar heel veel vraag en behoefte aan is. Vissers kunnen langer op zee blijven en verder weg vissen. Boeren kunnen hun vruchten en producten groen en fris houden. Markt: 245 milj. inwoners en 5500 km archipel:

Laat meneer Vermeend eens bij onze Deense of Duitse buren gaan kijken: die zijn kennelijk in zijn ogen ook niet goed bezig of kunnen niet rekenen? Nederland loopt al achter op dit onderdeel.

Haast U en U zult wind oogsten!

Duidelijk mag zijn dat we af moeten van centrale voorzieningen en bewegingen. Een centraal geleide transitie zal eerst ten goede komen aan de zittende energieleveranciers en daarna pas een positieve bijdrage leveren aan oplossing van het wereldwijde CO2-probleem.

Windparken vormen de komende tien jaar zeker de meest rendabele decentrale bronnen
Echter we moeten af van het monopolie met centraal gevoede, beheerste en gecontroleerde netwerken:

  • het gasleidingnetwerk en het elektriciteitsnetwerk.
  • De grote belangen die hieraan verbonden zijn zullen gebruik, beheersing en controle in de huidige gecentreerde vorm, blijven bevorderen.


Van nabij bezien zijn er slechts drie energievragen: 

A. warmte

B. elektriciteit

C. mechanische aandrijving (mobiliteit).


De eerst twee, A en B, worden ten onrechte geclaimd als goed in te vullen door de gasbranche.

Voor wat betreft A ten onrechte omdat zonne-energie bestaand uit PV+T-panelen op woningen en utilteitsgebouwen voldoende warmte kunnen verzamelen en ondergronds veilig opslaan om de winter door te komen.
Omslagpunt is te vinden in verbeterde opname van ingestraalde zonne-energie: PV-alleen benut slechts 15%, Thermische collectoren 35% en de combinatie, PV+T-panelen, kan benutting tot meer dan 40% bieden. 

Dit vraagt wel zongericht dakoppervlak en ruimte voor energieopslag (warmte) in de ondergrond  
of kruipruimte van het gebouw en zal een behoorlijke bouw- en verbouwactiviteit vergen. 
Daarna is het gasnetwerk alleen nog maar als noodvoorziening van nut.

Voor wat betreft B -de elektriciteitsvoorziening- deels ten onrechte. Elektriciteitsvoorziening kan na continentale doorkoppeling van de E-netten tot ruim 50% van de tijd gegarandeerd worden 
uit zon-PV en wind-energie, waarbij wind-op-land de meest rendabele is.

Voor de resterende perioden kan een mix van maatregelen ingezet worden:

  1. aanvulling door inzet van CO2 uitstotende bronnen, bestaand systeem benutten;
  2. inzet op locatie van particuliere stroom-bronnen en/of -opslag, nieuw particulier systeem benutten;
  3. 3 algehele minimalisering van het E-verbruik als duurzame bronnen te kort schieten [smart/zuinige meters/regelaars] nieuwe particuliere bezuinigingssystemen benutten.


Voor wat betreft C, zijn wereldwijd al héél veel alternatieven voor aardolieproducten in ontwikkeling.

A en B vragen om grote persoonlijke investeringen van burgers en bedrijven die duurzame energie willen:

investeren in en om de eigen woning en 
locaties,
investeren in windturbines, waterkracht en zonne-energie.

Bij al deze investeringen is de inzet van bouwprofs hard nodig.

Joop Bensdorp  schrijft :

Ik ben actief lid van Coöperatie Deltawind. Deltawind produceert al 25 jaar met succes windenergie. 

Dat is een goede zaak. Ik ben al 26 jaar lid van Deltawind op Flakkee Ik gaf David Mol F100.- voor de oprichting en kreeg het geld al drie keer terug vanwege de rente door de jaren heen.

Ik heb betreffende rapport vluchtig doorgelezen, maar kon de opmerking over goedkoopste energiebron in 30 jaar zo snel niet vinden. Kan iemand mij zeggen waar het staat?
Alvast bedankt!

Welke energie opwekkende maatregelen je ook verzint, wat je niet verbruikt behoef je ook niet op te wekken. Dus in de eerste plaats geldt: neem energie BESPARENDE maatregelen. Voor besparing op warmte opwekking hebben we isolatiemateriaal. Geen hightech materiaal dat nog niet uitontwikkeld is maar een eenvoudig en betrouwbaar concept dat, eenmaal in de juiste hoeveelheid aangebracht, elke seconde energie bespaart.  Zonder onderhoud, tijdbeperking of toevoeging van energie. En bovendien inderdaad goed voor de werkgelegenheid. Als we op deze wijze voldoende besparen hebben we ook het gas uit Groningen niet meer nodig.

Windenergie (op land) is op dit moment de goedkoopste vorm duurzame energie. Echter, er zit een maximum aantal de hoeveelheid opgesteld vermogen (20% schijnt geen problemen te veroorzaken)  vanwege de inpasbaarheid in het net. Het gaat hier immers over volatiele stroom. In Duitsland zit men al tegen dat maximum aan en drukt de windstroom op winderige dagen de baseload weg waarbij er door niet goed regelbare kolencentrales overschotten ontstaan. Het gevolg hiervan is negatieve stroomprijzen. Doordat in Duitsland windstroom voorrang heeft en een kolencentrales niet snel stilgezet worden gezien de lange opstarttijd, krijg je bij een stroomoverschot een blackout. Met een toename van HVDC lijnen door Europa is dit probleem wel te verhelpen. Wanneer we meer op windmolens gaan inzetten is een Europees HVDC netwerk van voldoende capaciteit randvoorwaardelijk.

Idealiter zou je deze stroom op moeten slaan zoals in Noorwegen. In Noorwegen worden met Deense windstroom stuwmeren volgepompt en weer in de vorm van waterkrachtcentrales (die wel regelbaar zijn) op een later moment weer op het net gegooid. Stuwmeren zijn op dit moment de enige serieuze betaalbare optie voor opslag. Het andere alternatief is bij windoverschot een windpark afsluiten wat negatief doorwerkt in het rendement van de windmolen.

Wat doorontwikkeling van windmolens betreft zit de progressie niet in het rendement, deze is beperkt door natuurkundewetten en uit zich in de wet van betz. De ontwikkeling zit in het minder onderhoudsgevoelig maken van bijvoorbeeld de aan slijtage onderhevige tandwielkasten.

Bij zonne-energie zie je wel technologische ontwikkeling door toename van rendement en door het toepassen van goedkopere technieken. Hoewel zonne-energie nu nog duurder is, zakken de prijzen door voorgaande nog steeds en zijn de operationele kosten een stuk lager dan bij windmolens.

De toekomst die ik zie is dat door een toename van volatiele stroom, het zogenaamde smart grid verder ontwikkeld wordt en dat het stroomgebruik meer aanbodgestuurd gaat worden. Voor wat betreft de huishoudens betekent dit dat boilers / en warmtepompen op basis van een extern signaal aanstuurbaar worden zodat in de vorm van warmte, energie gebufferd gaar worden. Bij stroomoverschotten warmt de boiler op en bij tekorten wordt het moment van opwarmen even uitgesteld. Daarnaast worden de apparaten in huis slimmer. Grootverbruikers als wasmachines en vaatwassers gaan op dezelfde manier werken.

Uiteraard gaat de consument hier pas gebruik van maken wanneer de stroomprijs variabel is. Goedkoop bij een overschot, duurder bij een tekort. De slimme meter in combinatie met het verdwijnen van de salderingsregeling gaat dat mogelijk maken.

Voor de 0 op de meter woningen zal slimmer gekeken moeten worden naar de winterperiode, wanneer de stroomvraag hoger is en de zonnepanelen weinig opbrengen. Iets om over na te denken bij de inzet van lucht warmtepompen. In het huidige concept van de 0 op de meter woningen wordt het net als buffer gebruikt en deze buffer gaat geld kosten bij het verdwijnen van de salderingsregeling.

Daarnaast zullen veel huishoudens een accu in huis krijgen die bij variabele stroomprijzen en dalende accu prijzen, rendabel gaan worden (zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij Tesla).

Maar dan zijn we er nog niet. De huishoudens gebruiken slechts 30% van de stroomproductie en bovengenoemde maatregelen zijn interessant om dat voor huishoudens de kWh prijs zo hoog ligt door EB en andere toeslagen. Voor de grootverbruikers uit de industrie is opslag van energie voorlopig onbetaalbaar.

Je zal dus altijd een grote component van fossiele stroom of nucleaire stroom blijven behouden. Op de langere termijn is het interessant wat thorium centrales gaan betekenen en of er ooit een doorbraak komt in kernfusie. Biomassa is slechts beperkt inzetbaar door gebrek aan oppervlak en vanwege het verdrukken van gewassen voor de voedselproductie.

Een andere mogelijk is de inzet van de zogenaamde koude kernfusie of LENR, daar wordt de laatste tijd ook onderzoek naar gedaan maar zal pas serieus benaderd worden wanneer er bijvoorbeeld een werkende eCat verkocht gaat worden. Er schijnt nu een 400 dagen proef te draaien van een 1MW versie waarbij er hele positieve resultaten zijn maar het blijft afwachten en er is groot wantrouwen.

Resumerend, voor de korte termijn zijn windmolens interessant, voor de lange termijn geloof ik dat windmolens links en rechts ingehaald gaan worden door technologische ontwikkelingen op andere vlakken. Wanneer dat laatste gebeurd is de nut en noodzaak van het smart grid en de aanbod gestuurde vraag op zijn retour. 

Dit verhaal is helder als glas.

Nu eerst naast collectoren een windmolen op je dak en kijken of het werkt.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+